fbpx

LICENȚĂ

Stagiul de practică reprezintă activitatea desfăşurată de studenţi în conformitate cu planul de învăţământ și care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de pregătire profesională.

În cadrul Academiei de Studii Economice din București, practica reprezintă o disciplină obligatorie, prevăzută în curriculum universitar în anul II.

Stagiul de practică are un cumul de 84 de ore. Se poate desfășura compact sau pe parcursul a câteva luni, până în luna mai.

Fiecare grupă va avea desemnat un profesor îndrumător (tutore) care va ține studenții la curent cu informațiile necesare. De asemenea, profesorul va planifica și organiza desfășurarea stagiului de practică.

Această activitate este evaluată sub formă de colocviu în fața unei comisii formată din cel puțin două cadre didactice. Notele acordate sunt de la 1 la 10, reprezentând trei credite transmisibile.

Colocviul de practică se poate susține și în sesiunea de restanțe dacă stagiul de practică a fost efectuat integral până la data susținerii acestuia.

La sfârșitul semestrului doi fiecare student va trebui să pregătească și să prezinte următoarele documente:

 • Convenția-cadru/Adeverința de angajare;
 • Aprecierea din partea firmei;
 • Proiectul de practică;
 • Caietul de practică.

Convențiile-cadru sunt documente care conțin informații despre cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică.

Acestea se vor completa de către studenți în trei exemplare, după care vor fi predate reprezentanților de grupă, într-un termen limită. Studenții vor primi înapoi convențiile-cadru, semnate și ștampilate de către rectorat și le vor completa până la colocviu cu restul datelor.

Distribuirea exemplarelor se va realiza astfel: unul rămâne la facultate, unul va fi păstrat de student, iar cel de-al treilea va fi dus companiei în cadrul căreia s-a desfășurat stagiul de practică.

Proiectul de practică se va redacta pe parcursul celor 84 de ore prestate în cadrul organizației unde se va desfășura stagiul, urmărind structura orientativă:

 • Durata totală a pregătirii practice;
 • Calendarul pregătirii;
 • Perioada stagiului, timpul de lucru;
 • Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică;
 • Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică.

În ceea ce privește locul de desfășurare al practicii, facultatea pune la dispoziția studenților o serie de companii partenere unde vor putea fi stagiari, însă numărul acestora este limitat.

În cazul în care un student nu este acceptat la nicio companie asociată facultății, acesta poate opta pentru efectuarea stagiului de practică la orice firmă din domeniul public sau privat, având condiția ca profilul firmei respective să fie cât mai aproape de cel al facultății pe care o urmează cel ce va efectua stagiul de pregătire practică.

Studenții care au lucrat sau au făcut un internship, într-o perioadă cât mai aproapiată de cea de desfășurare a stagiului de practică, pot echivala efectuarea acestuia și sunt scutiți de aducerea celor trei exemplare ale convenției, însă este necesar să prezinte o adeverință, semnată și ștampilată de către angajator, care să ateste că au lucrat cele 84 de ore (acestea pot fi efectuate și anterior semestrului doi).

Mai pot beneficia de echivalarea acestei discipline studenții  care au fost implicați în proiectul Erasmus sau în alte programe pentru care există încheiat un contract de colaborare.

Astfel, le sunt recunoscute creditele de studii transferabile, în conformitate cu prevederile contractului de studii.

D.P.P.D.

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic constă atât într-o formare teoretică, cât și într-o pregătire practică.

 • Formarea teoretică are la bază acumularea de cunoștințe generale, de specialitate și pedagogice, care se regăsesc atât în informațiile de psihologie, pedagogie, sociologie, cât și în cadrul celor de didactică a diferitelor discipline.
 • Pregătirea practică propriu-zisă a viitoarelor cadre didactice se va realiza prin intermediul practicii pedagogice, o latură esențială ce conturează formarea studenților în acest domeniu. Prin intermediul acesteia, viitoarele cadre didactice își vor valorifica și dezvolta competențele. În cadrul practicii, studenții participanți vor vizita unitatea școlară, clasa/clasele unde își vor putea derula activitatea adaptându-se la curriculumul școlii. 

  Practica începe cu o prezentarea generală a școlii, la care vor participa toți studenții împreună cu reprezentantul D.P.P.D., conducerea școlii și profesorii îndrumători. Profesorul îndrumător va contacta în prealabil responsabilii principalelor compartimente și sectoare școlare care vor fi vizitate (direcțiunea, secretariatul, sectorul administrativ, atelierele școlare, laboratoarele etc.) și va stabili cu  aceștia conținutul prezentărilor care vor fi făcute studenților, astfel încât aceștia să se familiarizeze cu principalele activități desfășurate în cadrul fiecărui sector, precum și modul lor de colaborare.

  Fiecare student va participa la activități instructiv-educative de observare, asistență și analiză care se vor desfășura în clase, iar acesta va efectua cel puțin 4 ore de asistență la cursurile susținute de profesorul îndrumător. Studenții vor susține, în mod obligatoriu, două lecții de probă și una finală.

  Finalizarea practicii pedagogice se va face printr-un colocviu.

  Profesorul îndrumător va comunica studenților practicanți următoarele:

  • Scopul și obiectivele specifice ale practicii pedagogice;
  • Îndatoririle studenților practicanți;
  • Tematica activităților demonstrative la care urmează să asiste, cu indicarea datei, orei, clasei, sălii;
  • Aspectele esențiale pe care vor trebui să le observe și modul de consemnare a observațiilor în caietele de practică;
  • Primele informații despre elevii cărora urmează să le întocmească fișa psihopedagogică;
  • Tematica și modul de desfășurare ale colocviului final.

  Pregătirea și susținerea de către studenți a lecțiilor de probă:

  Profesorul îndrumător va stabili cu fiecare student practicant în parte temele lecțiilor de probă și datele susținerii acestora. De asemenea, le va comunica studenților locul, ziua și ora din săptămână când poate fi contactat pentru consultații și îndrumări metodice în legătură cu pregătirea lecțiilor de probă. Lecția de probă a studentului practicant se desfășoară sub supravegherea profesorului îndrumător și în prezența colegilor din aceeași grupă de practică.

   

  Pregătirea și susținerea de către studenți a lecțiilor finale se face după aceeași procedură ca și în cazul lecțiilor de probă, cu următoarele deosebiri:

  • La lecția finală participă și cadrul didactic DPPD;
  • La planificarea lecției finale se va ține seama și de orarul cadrului didactic din DPPD;
  • Proiectul didactic va fi analizat și avizat de profesorul îndrumător din ASE, înainte de susținerea lecției finale.

  Evaluarea practicii pedagogice a studenților se realizează prin:

  • Analiza lecțiilor de probă, finale, a materialelor didactice realizate;
  • Analiza caracterizărilor psihopedagogice ale elevilor;
  • Analiza caietelor de practică;
  • Colocviul final.

   

  • 50% lecții de probă și lecția finală;
  • 10% activități de observare, cunoaștere și analiză;
  • 15% întocmirea caietului de practică pedagogică;
  • 25% realizarea fișei psihopedagogice a unui elev.

  În urma evaluării fiecărui aspect menționat mai sus se acordă o notă de către profesorul îndrumător. Pentru fiecare student, profesorul îndrumător va calcula o medie a notelor obținute care, prin rotunjire, va reprezenta nota la practica pedagogică a studentului respectiv.

  Fiecare student va primi o notă pe semestrul I și o notă pe semestrul al II-lea. Studenții absenți – cei plecați la bursă în străinătate – vor recupera în semestrul al II-lea.

  Reprezentatul D.P.P.D. poate, în urma analizei activității studenților, să invalideze notele acordate de profesorul îndrumător.

  La sfârșitul semestrului I profesorul îndrumător va transmite către D.P.P.D., catalogul semnat de conducerea școlii.

  Caietele de practică vor fi semnate de profesorul îndrumător și certificate (cu semnătură și ștampilă) de către directorul școlii de aplicație. De asemenea vor fi însoțite de lista cu studenții practicanți, completată de către profesori.

  Toate caietele vor fi preluate de către profesorul îndrumător și, însoțite de catalogul completat și semnat de acesta, vor fi aduse la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic la încheierea practicii pedagogice.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro