fbpx

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

1.1 Organizatorul concursului este Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune – ASCIG, cu sediul în Strada Frumoasă, Nr. 31, etaj 2, sala 33, București, înregistrată la Registrul Special al Judecătoriei Sectorului 1 sub nr. de înregistrare 4681/A/2002, cod de identificare fiscal 14706694, reprezentată legal de Bârsan Andrei-Cristian în calitate de Președinte, denumită în continuare „Organizator”.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare ,,Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook https://m.facebook.com/ascigbuc/.  Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

1.3. Baza de date și pagina concursului vor fi operate de Organizator.

1.4. Organizatorul va desfășura în cadrul acestui concurs următoarele acțiuni: va prelua prin intermediul paginii https://m.facebook.com/ascigbuc/ de pe site-ul www.facebook.com următoarele date: nume, prenume, e-mail, număr de telefon și adresă, date regăsite în legitimația de student, necesare acordării premiului; va publica informații despre concurs pe pagina de Facebook; va realiza extragerea câștigătorului.

 

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Campania este organizată și se desfășoară pe tot teritoriul României, online, pe paginile oficiale de Facebook, și se adresează studenților din cadrul universităților din București care au vârsta de peste 18 ani  în momentul începerii concursului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul începe la data de 9.02.2021şi se va desfăşura până la data de 13.02.2021, ora 23:59 (denumită în cele ce urmează „Perioada Concursului”).

3.2. Înainte de începerea Concursului şi după încetarea duratei Concursului, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunţa acest lucru public pe pagina de Facebook.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Campania este adresată tuturor studenților din centrul Universitar București, care au împlinit 18 ani până la data începerii prezentului Concurs şi au un cont activ de Facebook. Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi însuşirea termenilor şi condiţiilor de derulare a acestuia şi acordul complet şi liber al participantului cu privire la acesta, inclusiv cu prevederile acestuia în materia protecţiei datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului.

4.2. Participantul la acest Concurs trebuie să fie un „posesor legal” al unei adrese de e-mail și posesor al unui cont valid în rețeaua de socializare Facebook (www.facebook.com) în perioada Concursului. „Posesor legal” este numită orice persoană căreia i s-a dat în folosință o adresă de e-mail de către un distribuitor de servicii de Internet sau altă organizație (firmă, instituție etc.) care are dreptul să creeze și să desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

4.3. Pentru a participa la concurs, Participantul trebuie să dea like postării de concurs, paginii de Facebook https://m.facebook.com/ascigbuc/, paginii de Facebook Diverta https://m.facebook.com/Diverta/, să realizeze o rimă cu începutul dat de către Organizator și să eticheteze 2 prieteni în comentarii. Câștigătorul va trebui să trimită poză cu legitimația de student în privat către pagina ASCIG, pentru a putea verifica îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în cadrul concursului. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

5.1. În cadrul acestei campanii, Organizatorul oferă șase cărți din partea companiei Diverta și un Gadgets Kit format din mouse, căști wireless și cooler pentru laptop, în valoare de 600 de lei.

5.2. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor și nici nu se pot schimba premiile cu alte produse.

 

  1. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. Concursul se desfășoară numai online, pe site-ul www.facebook.com, în cadrul paginii de Facebook https://web.facebook.com/ascigbuc. Înscrierea în concurs se realizează astfel:

  1. a) Utilizatorul trebuie să dea like paginilor de Facebook ASCIG și Diverta;
  2. b) Să realizeze o rimă cu începutul dat de către Organizator și să eticheteze 2 prieteni în comentarii;
  3. d) Să trimită poza cu legitimația de student într-un mesaj privat către ASCIG (în cazul în care este desemnat câștigător).

6.2. Un participant va putea fi desemnat câștigător o singură dată pe durata acestui concurs.

6.3. Câștigătorul vor fi anunțati public pe pagina ASCIG. Pentru a putea intra în posesia premiului, câștigătorul trebuie să trimită un mesaj privat contului ASCIG în termen de 72 de ore de la anunțarea sa. Dacă persoana care a câștigat nu răspunde în termen de 72 de ore, premiul va fi alocat rezervei.

6.4. O persoană are dreptul de a participa cu un singur cont. Dacă o persoană foloseşte mai multe conturi pentru a participa la concurs, va fi descalificată.

6.5. O persoană se poate înscrie la concurs printr-un singur comentariu. Persoanele care adaugă mai multe comentarii vor fi descalificate.

 

SECȚIUNEA 7. EXTRAGERE CÂȘTIGĂTORULUI ȘI ACORDAREA PREMIILOR:

7.1. Extragerea câștigătorului se va realiza prin sistemul tragerilasorti.ro, pe data de 14 februarie 2021, perioada de desfășurare a concursului fiind 9-13 februarie 2021. Extragerea va fi realizată conform procedurii descrise de pe acest site.

7.2. În cadrul acestui concurs există un singur câștigător.

7.3. Premiile acordate în cadrul acestui Concurs pot fi expediate doar pe teritoriul României.

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE:

8.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Concurs trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile 4 și 6 ale Regulamentului oficial al Concursului.

8.2. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiu sau în cazul invalidării sale conform prezentului Regulament, respectivul câștigător va pierde dreptul de primire a premiului.

8.3. Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 48 de ore de la data afișării numelor câștigătorului de pe paginile de socializare. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@ascig.ro și va cuprinde în mod obligatoriu:

  1. numele, prenumele, CNP-ul, poză cu legitimația de student și ziua de concurs la care a participat;
  2. prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNMÂNAREA PREMIILOR:

9.1. Câștigătorul va trimite un mesaj paginii ASCIG specificând datele de contact (nume, e-mail, adresa poștală, număr de telefon, legitimația de student) necesare înmânării premiului.

9.2. Înmânarea premiului câștigătorului se va face prin curier la adresa oferită Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

10.1. Răspunsurile înscrise înainte sau după perioada menţionată în Regulament, în Secţiunea 3, nu se iau în considerare.

10.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Concurs, cauzate de sursa de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale sursei de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Concurs în perioada de desfăşurare a Concursului.

10.3. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care câştigătorul îşi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.Facebook.com pe durata Concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

 

SECŢIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR:

11.1. Organizatorul, în vederea desfăşurării Concursului, prelucrează datele personale ale Participanţilor la acest Concurs în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).

11.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia împuterniciţilor şi partenerilor contractuali ai Organizatorului şi a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

11.3. Prin înscrierea în Concurs, participanţii declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului şi cu faptul că datele lor personale să fie prelucrate. Datele personale sunt colectate de Organizator doar de la câștigător şi vor fi folosite pentru comunicarea cu participantul în vederea înmânării premiului. Datele care vor fi procesate sunt: numele, prenumele, legitimația de student, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens, iar câștigătorul va pierde dreptul de a primi premiul.

11.4. Organizatorul le poate solicita câștigătorului consimţământul liber exprimat pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă şi imaginea lui. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, câștigătorul va completa şi valida o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau înmânarea premiului de acordarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

11.5. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor. Participantul la Concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 128/2018 următoarele drepturi:

– Dreptul la informare – poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;

– Dreptul la rectificare – poate rectifica datele personale inexacte sau le poate completa;

– Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

– Dreptul la restricționarea prelucrării – poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

– Dreptul de opoziție – poate să se opună, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Organizatorului;

– Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-a furnizat Organizatorului, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

– Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere fața de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul participantului, acesta și-l poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poate cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta decizia.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, participanții pot trimite o cerere scrisă la adresa Strada Frumoasă, nr. 31 etaj 2, sala 33, București sau un e-mail la adresa office@ascig.ro.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII:

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORĂ:

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forţă Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la concurs în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

SECŢIUNEA 14. ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORULUI PREMIILOR:

14.1. Numele câștigătorului din cadrul Concursului vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

14.2. Numele câștigătorului Concursului vor fi publicate pe pagina de Facebook ASCIG  în maxim 24 de ore de la extragerea câștigătorului.

 

SECŢIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

Regulamentul Oficial al concursului este disponibil gratuit oricărui solicitant pe pagina de Facebook  https://web.facebook.com/ascigbuc.

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro