INFO ADMITERE MASTER CIG

Dacă ai ajuns aici, înseamnă că ești deja familiarizat cu procesul de admitere în mediul academic. Vă vom pune la dispoziție câteva informații relevante pentru procesul de admitere la master.

Pentru început, trebuie să știi că poți susține examenul de admitere doar pentru masterele existente în cadrul unei singure facultăți deoarece la toate, susținerea examenului va fi în aceeași zi. Înscrierea se face pe baza următoarelor documente ce vor trebui depuse într-un dosar plic pe care se vor scrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon:

 1. Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de naştere;
 2. Copia cărţii de identitate;
 3. Declaraţie pe propria răspundere, completată în momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul se angajează că: nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor, nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora sau nu a fost exmatriculat din ASE;
 4. Două fotografii ¾;
 5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul
 6. Copia legalizată sau certificată conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 7. Bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
 8. Alte documente, pentru programele de masterat cu condiţii speciale de admitere.

 

În  vederea  obţinerii  certificării conform  cu  originalul (numai pentru documente redactate în limba română), candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.

TAXA de înscriere: 250 lei

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat este unică,  indiferent de numărul opţiunilor exprimate de către candidat pentru domeniul ales.

 

Calendarul admiterii la master 2018:

 • Înscrieri: 23-25 iulie (orele 8:00 – 16:00);
 • Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică: 25 iulie;
 • Susţinerea examenului de competenţă lingvistică şi afişarea rezultatelor: 26 iulie;
 • Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă/interviului de specialitate: 26 iulie;
 • Susţinerea testului-grilă/interviului de specialitate la programele de masterat: 27 iulie;
 • Depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul grilă: 28 iulie (orele 8:00 – 12:00);
 • Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate de la buget şi taxă: 30 iulie;
 • Depunerea diplomelor de bacalaureat în original şi a diplomelor de licenţă/adeverinţelor de absolvire în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor: 30- 31 iulie (orele 9:00 – 16:00);
 • Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe:1 august;
 • Restituirea dosarelor, la cerere: 2 august.

Masterele disponibile în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune:

MASTER LOCURI COD BIBLIOGRAFIE
BUGET TAXA
Audit financiar şi consiliere 11 62 CIG1
Concepte şi practici de audit la nivel naţional şi internaţional 12 62 CIG1
Contabilitate internaţională 12 47 CIG1
Contabilitate, control şi expertiză 11 62 CIG1
Analiză financiară şi evaluare 11 62 CIG1
Contabilitatea afacerilor*** (ACCA) 0 39 CIG2
Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice 11 62 CIG1
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune 38 32 CIG1
Contabilitate, audit şi informatică de gestiune (engleza) 36 28 CIG2
Tehnici contabile şi financiare de gestiune a afacerilor 12 46 CIG1
Business services*** 0 47 CIG3
Drept antreprenorial 0 75 CIG4

Bibliografia este disponibilă aici:

Biblioteca digitală CIG

 

ATENȚIE:

Pot fi scutiţi de plata taxei de înscriere o singură dată pe an următorii candidaţi:

 • orfanii de ambii părinţi;
 • tinerii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate;
 • angajaţii pe perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora;
 • copiii pensionarilor, foşti angajaţi ai ASE;
 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ;
 • copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ.

Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor în original prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de înscriere din ASE.

Pentru alte întrebări puteți consulta următorul site:             

 Metodologia pentru înscriere

Iar pentru alte întrebări legate de taxele percepute în cadrul programului de master veți găsi informații aici:

Taxe master

Acestea fiind spuse, vă așteptăm cu mult entuziasm la admitere și sperăm că alegerea făcută va fi cea mai bună! Good luck!

Articol redactat de Cosmina Pințea

 

Give a Reply

Sigur nu esti Robot, dar trebuie sa ne asiguram :) *